Reglement

Artikel 1: beginselverklaring

De Openbare Bibliotheek van Denderleeuw is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, opgeslagen in gedrukte en andere informatiedragers. Zij bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen.
De Openbare Bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. De Openbare Bibliotheek schept een voorwaarde voor levenslang leren, culturele ontwikkeling van individuen en het democratisch functioneren van de samenleving.

Artikel 2: openingsuren

De dagen en uren van opening zijn de volgende:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

van 14.00u tot 19.00u
van 14.00u tot 19.00u
van 12.00u tot 17.00u
van 14.00u tot 20.00u
van 14.00u tot 20.00u
van 09.00u tot 12.00u


Vijftien minuten voor sluitingstijd wordt het publiek verzocht zich naar de uitleenbalie te begeven, zodat de bibliotheek effectief op het juiste tijdstip gesloten kan worden.
Het personeel zal zich gebruiksvriendelijk opstellen, maar de lener dient rekening te houden met het feit dat eens de computer is stilgelegd, er geen uitleen meer mogelijk is.

Artikel 3: inschrijvingen en diensten

Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Kinderen die nog geen identiteitskaart bezitten, laten zich bij inschrijving vergezellen van de ouders. Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt kosteloos een lenerspas indien hij of zij dit wenst. Men kan ervoor kiezen de elektronische identiteitskaart als lenerskaart te gebruiken. Bij verlies wordt een nieuwe pas afgeleverd tegen betaling. De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van kracht op de in het bibliotheeksysteem opgeslagen persoonlijke gegevens.

Artikel 4

§1. Het uitlenen van alle materialen en de inschrijving zijn kosteloos. De uitleentermijn bedraagt 3 weken. Eén verlenging van de uitleentermijn van de materalen is mogelijk voor zover ze niet door andere leners zijn aangevraagd.
Het aantal werken dat tegelijkertijd op een lenerspas kan uitgeleend worden is beperkt tot vijftien stuks. Van de tijdschriften worden alleen de afleveringen van de lopende jaargang, met uitzondering van de meest recente aflevering, uitgeleend.
Wanneer de materialen worden ingeleverd, dient de gebruiker even aan de balie te wachten tot de inname voltooid is, alvorens nieuwe materialen te gaan uitkiezen.
§ 2. Uitgeleende materialen kunnen ook ingeleverd worden via de inleverbus aan de ingang van de bibliotheek. Audio-visuele materialen dienen met extra zorg behandeld te worden (doosjes goed sluiten). Het is niet toegestaan andere dan bibliotheekmaterialen in de inleverbus te deponeren.

Artikel 5

Wie de geleende boeken te laat terugbrengt, betaalt boete; de kosten voor het verzenden van de maning vallen ten laste van de gebruiker.

Artikel 6

Adreswijzigingen moeten door de leners onmiddellijk aan de bibliotheek worden meegedeeld.

Artikel 7

De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder uitgeleend worden. Geen enkel ontleend materiaal mag worden gekopieerd onder eender welke vorm.
Audio-visuele materialen mogen uitsluitend gebruikt worden in besloten kring. Er mag hiervoor nooit toegangsgeld gevraagd worden. Voor eventuele misbruiken hiertegen wijst de bibliotheek elke verantwoordelijkheid van de hand.

Artikel 8

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen. Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk of materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor werken en materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Artikel 10

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Artikel 11

Openbare computerruimte in de bibliotheek:
Toegang

De computerruimtes zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. Schoolgaande kinderen zijn enkel toegelaten na de reguliere schooluren, behalve in schoolvakanties. Dit wel zeggen dat zij welkom zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na 15u30, op woensdag na 12u. Elke bezoeker is verplicht zich te laten registreren als bezoeker van de Buurtcomputer door middel van het invullen van een registratiefiche. Op deze manier ondertekent men het huishoudelijk reglement. Kinderen onder 12 jaar kunnen zich enkel laten registreren in aanwezigheid van één van de ouders of een begeleidend persoon. Elke bezoeker ontvangt na registratie een toegangspasje van de Buurtcomputer, hiermee heeft men op elke locatie vrije toegang. Bij elk bezoek dient men het toegangspasje bij zich te hebben. De persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruikersgedrag

Er wordt van iedere bezoeker verwacht de rustige werksfeer te respecteren en niet te verstoren door bijvoorbeeld storend gsm-gebruik. Eten of drinken is niet toegelaten aan de computertafels. Roken in de computerruimte is verboden. Wanneer een bezoeker de orde verstoort of het materiaal schade toebrengt, kan deze bezoeker door de begeleider mondeling aangemaand worden om zijn gedrag aan te passen. Indien het gedrag niet verandert, kan de toegang tot de computerruimte worden ontzegd. Bijvoorbeeld: meermaals bewust schade toebrengen aan materiaal, zonder respect omgaan met de begeleider en/of andere bezoekers, zich niet houden aan het huishoudelijk reglement. Het is niet toegelaten om een eigen computer, laptop of koptelefoon mee te brengen.

Gebruik computers

Een bezoeker mag maximum 1 uur lang vrij gebruik maken van een computer. Wanneer er geen andere bezoekers wachten, kan dit verlengd worden. Het is toegelaten om met maximum twee personen aan een computer(tafel) te zitten. Bij het beluisteren van muziek, film of andere geluidsfragmenten wordt gevraagd om een koptelefoon te gebruiken. Illegale praktijken van eender welke aard en het bezoeken van pornosites, geweldsites en racistische sites wordt niet toegestaan. De Buurtcomputer is niet verantwoordelijk, maar zal mogelijk misbruik wel melden aan bevoegde instanties. Downloaden is toegelaten, maar moet in overleg met de begeleiding gebeuren. De downloads worden automatisch verwijderd bij het heropstarten van de computer. Het gebruik van de printer moet gevraagd worden aan de begeleiders. Het maken van prints is betalend . Memory sticks gebruiken is toegelaten. De Buurtcomputer is niet verantwoordelijk voor diefstal van, verlies van of schade aan eigendommen die in de computerruimtes meegebracht of achtergelaten zijn. Bij misbruik van en schade aan computersoftware en apparatuur behoudt de organisatie zich evenzeer het recht voor om van de betrokkene(n) een vergoeding te vorderen. Gebruik van kaartlezers, printer of koptelefoon moet gevraagd worden aan de begeleiders.

Reservatie en opleidingen

De reservatie van een computer is niet mogelijk, tenzij in de bibliotheek. De data van opleidingen en activiteiten wordt steeds op voorhand uitgehangen in de computerruimtes. Inschrijven kan via de begeleider in de computerruimtes. Deze vormingen zijn volledig gratis en voor iedereen toegankelijk. Bij de inschrijving dient een waarborg betaald te worden van € 5. Dit bedrag wordt terugbetaald na het volgen van de vorming / activiteit of wanneer de deelnemer vooraf zijn afwezigheid meldt.

Artikel 12

Materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd. De kosten voor het verzenden van de verwittiging dat het werk of materiaal ter beschikking is vallen ten laste van de gebruiker. Werken die niet voorhanden zijn kunnen, via het interbibliothecair leenverkeer, in een andere bibliotheek worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.

Artikel 13

In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. De referentiewerken en dagbladen kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. Het fotokopieertoestel kan tegen betaling gebruikt worden. Alleen het bibliotheekpersoneel bedient het fotokopieertoestel.
De leeszaal is vrij toegankelijk. Een lenerspas is niet verplicht. Huisdieren worden niet toegelaten in de bibliotheek.

Artikel 14

Leraren en studenten kunnen bij overlegging van hun lerarenkaart resp. hun studentenkaart een zogenaamde klaskaart krijgen om maximaal 50 boeken mee uit te lenen voor maximaal vijf weken..

Artikel 15

Retributie op het gebruik van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek

1. Lidmaatschap : GRATIS
1.2. Gebruik Internet : GRATIS 2. Duplicaat van lenerspas 2,50 euro 3. Aantal uitleenbare werken, uitleentermijn, leengeld, boete
3.1 Voor volwassenen en jeugd:

Medium

Totaal aantal

Uitleentermijn

Ontleningstarief
per stuk

Boete per
uitleendag te laat
en per werk

Boeken/strips/
tijdschriften/dvd's/cd's/cd-roms en games

15

3 weken

gratis

0,20 euro

3.3 De boete gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn (sluitingsdagen worden niet meegeteld). Zij is betaalbaar vanaf de tweede dag dat de boete ingaat. Het maximum boetebedrag per werk bedraagt 25,00 euro.

4. Beschadiging, verlies of diefstal:

4.1 Verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging:
De kostprijs van het verloren of gestolen medium plus het betalen van de bewerkingskosten.

4.2 Lichte beschadiging:
Kostprijs van de herstelling.

4.3 Bewerkingskosten:

4.4 CD-doos: 0,75 euro

4.5 Dubbele CD-doos en DVD-doos: 1,50 euro

4.6 Boeklabel / Barcode : 2,50 euro

4.7 Verlies tekstboekje : 5,00 euro

4.8 Reserveren van materialen: 1,00 euro

4.9 Lenen van materialen in andere O.B. (IBL) : 1,25 euro

4.10 Fotokopieën:

4.11 Afdrukken

Artikel 16

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk ingevorderd worden. Onbetwiste vorderingen zullen bij gebrek aan betaling bij dwangbevel en deurwaardersexploot worden ingevorderd. Bij redelijke betwisting zal de vordering burgerrechterlijk ingevorderd worden.

Artikel 17

Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 en 114 van de nieuwe Gemeentewet.

Artikel 18

De verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Artikel 19

Door zich in te schrijven in de Openbare Bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement en ondertekent een ontvangstbewijs. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Denderleeuw, april 2014

Zoeken in de catalogus van onze bibliotheek of in die van alle Vlaamse openbare bibliotheken.inschrijving gratis

uitlening boeken gratis

uitlening tijdschriften gratis

uitlening jeugdDVD's gratis

uitlening jeugdCD's gratis

gebruik internet gratis

uitlening CD's gratis

uitlening DVD's gratis

uitlening games gratisDe Bib Denderleeuw,
dat is:
12 000 non-fictionboeken
14 000 fictionboeken
2 000 leeszaalwerken
13 000 jeugdboeken
2200 strips
10 000 CD's
4 000 DVD's
80 games
110 tijdschriften